SCB Easy Net

โปรดทำรายการในช่วงเวลา 06.00 - 21.00 น. และควรพิมพ์เอกสารการชำระเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

 

  • เข้าใช้บริการได้ที่ www.scbeasy.com โดยมีบัญชีกับธนาคารและเปิดใช้บริการ SCB Easy Net
  • ใส่ เลขที่บัญชีของมหาวิทยาลัย คือ “0353014766”
  • ใส่หมายเลขอ้างอิง 1 Ref No.1 (รหัสนักศึกษา 10 หลัก)
  • ใส่หมายเลขอ้างอิง 2 Ref No.2 (เลขที่อ้างอิง 9 หลัก)
  • ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
  • ยืนยันข้อมูลการชำระ