K-Cyber Banking

โปรดทำรายการในช่วงเวลา 06.00 - 21.00 น. และควรพิมพ์เอกสารการชำระเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

 

  • เข้าใช้บริการได้ที่ www.kasikornbank.com โดยมีบัญชีกับธนาคาร และเปิดใช้บริการ K-Cyber Banking
  • ใส่ รหัสบริษัทของมหาวิทยาลัย คือ “32704”
  • ใส่หมายเลขอ้างอิง 1 Ref No.1 = 10 หลัก คือ รหัสนักศึกษา 10 หลัก
  • ใส่หมายเลขอ้างอิง 2 Ref No.2 = 10 หลัก คือ เลขที่อ้างอิง 9 หลัก ต่อด้วย “0”ศูนย์
  • ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
  • ยืนยันข้อมูลการชำระ