ช่องทางการชำระเงิน

มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังต่อไปนี้  -

การชำระออนไลน์

ผ่าน ATM โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชันต่างๆ (คลิกเลือกไอคอนเพื่อแสดงรายละเอียด)

การชำระด้วยเงินสด

ผ่านเคาน์เตอร์ต่างๆ ได้แก่

• ธ.กรุงเทพ

• ธ.กสิกรไทย

• ธ.ไทยพาณิชย์

• เคาน์เตอร์เซอร์วิส

• บิ๊กซี

• ธ.ทหารไทย

• ธ.ยูโอบี

• ธ.กรุงศรีอยุธยา

• เทสโก้โลตัส

• แอร์เพย์

การชำระด้วยบัตรเครดิต

รับเฉพาะบัตรเครดิตที่มีเครื่องหมายดังต่อไปนี้

  • ชำระได้ที่ แผนกการเงิน ทั้ง 2 วิทยาเขต ในวันและเวลาทำการ
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกการเงินทั้ง 2 วิทยาเขต

หมายเหตุ

  • ชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามจำนวนเงินที่ระบุ ในใบรายงานผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (กค.018) ห้ามแยกชำระเป็นหลายยอดเงิน
  • นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่กำหนดในใบรายงานผลฯ (กค.018) มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนเป็นโมฆะ และนักศึกษาจะต้องติดต่อขอลาพักการศึกษาในภาคนั้น ที่แผนกทะเบียนภายในวันที่กำหนดซึ่งดูได้จากคู่มือการลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นจะถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา หรือในกรณีที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนในภาคนั้น สามารถนำใบรายงานผลฯ (กค.018) ที่เลยกำหนดการชำระเงินมาติดต่อได้ที่แผนกทะเบียน ภายในเวลาการลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ลด วิชา
  • เมื่อชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด
  • ถ้านักศึกษาไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากเกิดปัญหาในการลงทะเบียน ทางมหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบ