บัวหลวงไอแบงก์กิ้ง

โปรดทำรายการในช่วงเวลา 06.00 - 21.00 น. และควรพิมพ์เอกสารการชำระเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

 

  • เข้าใช้บริการได้ที่ www.bangkokbank.com/ibanking โดยมีบัญชีกับธนาคาร และเปิดใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง
  • เลือก รายการชำระค่าสินค้าและบริการรหัสมหาวิทยาลัย คือ BU
  • ใส่หมายเลขอ้างอิง 1 Ref No.1 (รหัสนักศึกษา 10 หลัก)
  • ใส่หมายเลขอ้างอิง 2 Ref No.2 (เลขที่อ้างอิง 9 หลัก)
  • ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
  • ยืนยันข้อมูลการชำระ