Bualuang mBanking App

โปรดทำรายการในช่วงเวลา 06.00 - 21.00 น. และควรพิมพ์เอกสารการชำระเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

 

  • โดยมีบัญชีกับธนาคาร และเปิดใช้บริการ Bualuang mBanking App
  • เลือกรายการ จ่ายบิล
  • เลือกรายการ ชำระค่าสินค้าและบริการ - รหัสมหาวิทยาลัย คือ BU
  • ใส่หมายเลขอ้างอิง 1 Ref No.1 (รหัสนักศึกษา 10 หลัก)
  • ใส่หมายเลขอ้างอิง 2 Ref No.2 (เลขที่อ้างอิง 9 หลัก)
  • ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
  • ยืนยันข้อมูลการชำระ